STANOVY

STANOVY
CZECH DEERHOUND  CLUBU Z.S. 

 

OBSAH: 

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Čl. 1 Obecná ustanovení
Čl. 2 Název a sídlo spolku
Čl. 3 Právni postavení spolku 

ČÁST DRUHÁ ČINNOST SPOLU

Čl. 4 Účel a poslání

ČÁST TŘETÍ ČLENSTVÍ

Čl. 5 Podmínky pro členství,vznik členství
Čt. 6 Postup při přijetí za člena spolku
Čl. 7 Základní práva a povinnosti  člena
Cl. 8 Způsoby zániku členství 

ČÁST ČTVRTÁ ORGÁNY SPOLKU 

Čl. 9  Základní ustanovení o orgánech spolku
Čl. 10 Postavení a působnost členské schůze
Čl. 11 Svolání a průběh členské schůze
Čt. 12 Kolektivní statutární orgán
Čl. 13 Kontrolní a revizní komise
Čl 14 Kárna komise a kárná opatření

ČÁST PÁTÁ HOSPODAŘENÍ SPOLKU

Čt. 15 Základní ustanovení o hospodaření
Čt. 16 Majetek spolku 

ČÁST ŠESTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 17 Závérečná ustanovení

 

ČÁST PRVÁ
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 

 

Článek 1
Obecná ustanovení

 1. Czech Deerhound Club z.s. je spolek dle ustanovení § 214  a násl. zákona č. 8912012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Je samostatným členem Českomoravské kynologické unie (dále jen "ČMKU") a řídí se předpisy a řády ČMKU a FCl.  

Článek 2
Název a sídlo spolku
 

 1.  Název:  Czech Deerhound Club z.s.  (dále jen "CDC" nebo "spolek")
 2. Sídlo: Ot.  Březiny 682, Náměšt' nad Oslavou, PSČ 675 71, Česká Republika

Článek 3
Právní postavení spolku
  

 1. CDC má  plnou právní subjektivitu s právem  nabývat práv a zavazovat se svým jménem.
 2. CDC je registrován ve veřejném rejstříku Krajského soudu v  Brně.

 

ČÁST DRUHÁ
ČINNOST SPOLKU

Článek 4
Účel a poslání
  

 1. CDC je dobrovolný, nezávislý a zájmový spolek chovatelů, majitelů a příznivců psů plemene deerhound.
 2. Hlavní činností spolku je: 
   
 1. řídit čistokrevný chov plemene deerhound a cílevědomě zlepšovat úroveň chovu nejen z hlediska exteriéru i povahových vlastností, ale především z hlediska zachování biologického a genetického zdraví jedince i celé populace
 2. vést evidenci chovných jedinců a jejich odchovů, provádět kontroly odchovů
 3. informovat členskou základnu a veřejnost o činnosti spolku, o stavu plemene a jeho propagaci  
 4. pořádat svody mladých, chovné svody, bonitace, klubové a speciální výstavy, a další kynologické, sportovní, vzdělávací, společenské a propagační akce
 5. spolupracovat s ostatními chovatelskými spolky v ČR i v zahraničí s cílem zvyšování odborných znalostí
 6. vzdělávat  své členy a veřejnost  v otázkách  kynologických a etických, dbát na dodržování zákona o ochraně zvířat proti týrání

ČÁST TŘETÍ
ČLENSTVÍ

 

Článek 5
Podmínky pro členství, vznik členství 

 1. Členem spolku (tzn. řádným členem) se může stát každý občan ČR i jiného státu starší 18 let, příznivec plemene deerhound. Nezletilé osoby mohou být členy jen se souhlasem svých zákonných zástupců bez práva volit a být volen. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.
 2. Čestné členství lze udělit rozhodnutím členské schůze. Čestní členové neplatí členské příspěvky a nemají práva řádných členů.Na členských schůzích mají hlas poradní.   

Článek 6
Postup přl přijetí za člena spolku

 1.  Členství řádné vzniká rozhodnutím výboru spolku na  základě podání přihlášky žadatele a uhrazení členského příspěvku,který je stanoven směrnicí o stanovení členského příspěvku  

Článek 7
Základní práva a povinnosti  člena

 

 1. Mezí základní práva řádného člena patří:  
  1. zúčastňovat se členských schůzí,a jiných akcí spolku, vystupovat na nich a požadovat řešení jeho či jiných návrhů, podnětů, stížností apod.
  2. volit a být volen (po dosažení18 let věku) do orgánů spolku
  3. požívat všech výhod a služeb spolku, pokud člen splní podmínky pro tyto výhody stanovené
  4. podávat návrhy, náměty, dotazy a stížnosti orgánům spolku a dostávat zprávy o činnosti a hospodaření spolku
  5. odvolávat se proti rozhodnutí orgánů spolku, a to do 15 dnů ke kontrolní komisi nebo členské schůzi, a to v případech a za podmínek stanovených v těchto stanovách
  6. schvalovat vnitřní organizační předpisy  spolku  

  2. Mezi základní povinnosti  řádného člena patří:

  1. dodržovat stanovy, řády a další předpisy spolku a řídit se usneseními orgánů spolku
  2. řádně plnit úkoly vyplývající z funkce v orgánech spolku, do které byl se svým souhlasem zvolen
  3. platit včas členský příspěvek ve stanovené výši
  4. oznámit na adresu jednatele spolku neprodleně závažné změny, související s členstvím oproti údajům, uvedeným v Registraění kartě člena (změna adresy, jména, úhyn psa apod.)
  5. aktivně se podílet na činnosti spolku, napomáhat realizaci  jeho programu, dodržovat členskou kázeň a příslušné právní předpisy, zejména zákon o ochraně zvířat proti týrání
  6. dodržovat vnitřní organizační a chovatelské popř. další předpisy spolku 

Článek 8
Způsoby zániku  členství
 

  1. Členství ve spolku zaniká: 

  1. vystoupením člena; členství zaniká doručením písemného oznámení o vystoupení výboru CDC
  2. nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě, ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn
  3. vyloučením pro závažné porušení povinností člena spolku, předpisů FCl a ČMKU
  4. úmrtím člena

 ČÁST ČTVRTÁ
ORGÁNY SPOLKU

Článek 9
Základní ustanovení o orgánech  spoIku

 

  1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:

  1. nejvyšší orgán spolku - členská schůze (dále jen "Členská schůze")
  2. kolektivní statutární orgán - výbor spolku (dále jen "Výbor spolku")
  3. kontrolní  komise (dále jen "KK")
  4. kárná  komise

  2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.

 

Článek 10
Postavení a působnost členské schůze

 

  1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.
  2. Do výlučné působnosti členské schůze patří zejména:

  1. volba výboru a kontrolní komise na další funkční období dle volebního řádu, kandidáti do voleb budou členům spolku představeni před vlastními volbami
  2. schvalovat změny a doplňky stanov spolku
  3. schvalovat změny a doplňky bonitačního a zápisního řádu  spolku
  4. schvalovat výši členských příspěvků a ostatních poplatků a určit jejich splatnost a to schválením směrnice o stanovení členského příspěvku
  5. rozhodovat o zrušení spolku s likvidací a naložení s likvidačním zůstatkem spolku nebo o jeho přeměně
  6. schvalovat zprávu o činnosti a hospodaření spolku a plán činnosti na další období
  7. projednávat  a rozhodovat  o  všech důležitých otázkách  činnosti spolku a členských záležitostí
  8. hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů
  9. schvalovat čestné členy klubu.

Článek 11
Svolání a průběh členské schůze

 

 

 1. Členskou schůzi svolává výbor spolku podle plánu, a to nejméně jednou za rok písemnými nebo elektronickými pozvánkami alespoň 15 dnů před datem konání členské schůze. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit.
 2.  Osoba zahajující zasedání, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy zasedání a volbu zapisovatele, který průběh zasedání členské schůze zapíše.
 3.  Členská schůze je schopna se usnášet za účasti většiny členů klubu. Nebude-li svolaná členská schůze usnášení schopná, může být svolána členská schůze náhradní, a to za 30 minut od ukončení původně svolané členské schůze. K usnášeníschopnosti této náhradní členské schůze již není vyžadována účast většiny členů klubu. Každý člen hlasuje i volí osobně. každý člen má jeden hlas.
 4. Usnesení je přijato, je-li odsouhlaseno nadpoloviční většinou členů přítomných v době usnášení,
 5.  Výbor klubu je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi, požádáli o to nejméně 1/3 členů spolku doporučeným dopisem s podpisy členů, kteří ji požadují nebo 1/3 členů kontrolní komise
 6. Z jednání členské schůze vyhotoví zvolený zapisovatel zápis. Zápis zapisovatel vyhotoví do třiceti dnů od ukončení členské schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Zápis musí být podepsán 3 členy výboru, archivován u jednatele spolku a následně zveřejněn na internetových stránkách spolku.

 

Článek 12
Kolektivní statutární orgán 

 

 1. Kolektivním statutárním orgánem spolku, ktený spravuje  jeho záležitosti mezi členskými schůzemi je výbor spolku. Jeho funkční období je čtyřleté a je volen členskou schůzí. Počet členů výboru je zásadně lichý a stanoven počtem minimálně 3 členů. Počet členů výboru a označení jednotlivých funkcí ve výboru bude stanoveno členskou schůzí před volbou členů výboru.
 2. Výbor zvolený členskou schůzí na svém ustavujícím zasedání zvolí předsedu spolku a další členy do funkcí, jejichž označeníbude stanoveno dle odst. 1 tohoto článku stanov.
 3. Jménem klubu jedná předseda nebo jiný, výborem pověřený člen výboru, výbor může během svého volebního období doplňovat své členy kooptací, a to za situace, nekles|-|i počet členů výboru pod polovinu.
 4.  Jakékoliv jednání, úkon atd. spolku musí být nejprve projednán a musí být o něm rozhodnuto ve výboru či jiném příslušném orgánu spolku a projev vůle spolku navenek může být učiněn až po schválení úkonu příslušným orgánem spolku. Výboru spolku přísluší zejména:
  1. připravovat  a svolávat členské schůze, včetně přípravy návrhů usnesení 
  2. přijímat členy klubu, vydávat členské průkazy, vést členskou evidenci archivovat zápisy z členských schůzí
      
   S
   polek vede seznam členů, tzv. členskou evidenci, a to v listinné podobě. Zápisy a výmazy v členské evidenci budou provedeny bezodkladně poté, co tyto skutečnosti nastanou, a to v souladu s nastalými skutečnostmi. Seznam členů není veřejně přístupný.

  3. vést účetní evidenci o hospodaření, příjmech  a výdajích spolku
  4. informovat členskou základnu o činnosti spolku a jednáních  na členských schůzích
  5. projednávat a schvalovat rozhodnutí poradce chovu
  6. organizovat svody, bonitace a výstavy
  7. delegovat rozhodčí exteriéru na bonitace  a výstavy
  8. doporučovat rozhodčí exteriéru na národní a mezinárodní výstavy
  9. projednávat s organizací, která zastupuje kynologii v ČR v FCl veškeré záležitosti týkajícíse plemene deerhound
 5. Za svoji činnost je výbor spolku zodpovědný členské schůzi, schází se dle potřeby,  minimálně 4x za rok. 

 Článek 13
Kontrolní komise 

 1. Kontrolní komise (dále jen "KK") je kontrolním orgánem spolku; za svoji činnosti odpovídá pouze členské schůzi, které předkládá zprávy s návrhy na odstranění zjištěných závad a nedostatků. Kontrolní komise je volena členskou schůzí.
 2. Kontrolní komise má 3 členy. Členy kontrolní komise nemohou být členové výboru spolku. Členství v kontrolní komisi není slučitelné rovněž s funkcí likvidátora. Členové kontrolní komise volí ze svého středu předsedu na její ustavující schůzi.
 3. Volební období členů KK jsou čtyři roky. Žádný z členů KK nesmí být v rodinném nebo úzce příbuzenském vztahu se členy výboru spolku. 
 4. KK se schází minimálně  1x ročně.
 5. KK kontroluje veškerou činnost a hospodaření CDC, provádí pravidelné revize a ze své činnosti se zodpovídá členské schůzi.
 6. Členové KK mají právo se zúčastňovat jednání výboru CDC s hlasem poradním.

 

  Článek 14
Kárná  komise a kárná  opatření 

 1. Kárná komise spolku je tříčlenná a je jmenována, v souladu s těmito stanovami, vždy pro řešení jednotlivého konkrétního případu. Členové kárné komise jsou jmenováni výborem spolku. Členem kárné komise je vždy některý člen spolku. Členství v kárné komisi je neslučitelné s členstvím ve výboru a kontrolní komisi spolku.
 2. Kárná komise spolku volí ze svého středu předsedu. Rozhoduje většinou hlasů a svá rozhodnutí vyhotovuje písemně.
 3. Kárná  komise spolku rozhoduje o kárných opatřeních ve smyslu těchto stanov. Porušení ustanovení stanov, jiných předpisů a přijatých usnesení orgánů spolku či povinností z nich vyplývajících může mít za následek kárné opatření uložené ve smyslu těchto stanov.
 4. Uložení kárného opatření spadá výlučně do působnosti kárné komise spolku.
 5. Kárnými opatřeními jsou zejména: veřejná  důtka, pozastavení činnosti v jedné, více či všech oblastech současně (výcviková, chovatelská,  výstavní), zákaz chovu na chovném jedinci nebo chovných jedincích.
 6. Veřejná důtka může být uložena za méně závažné porušení ustanovení výše citovaných předpisů a zveřejní se v nejbližším vydání zpravodaje spolku.
 7. Pozastavení činnosti může být uloženo za porušení ustanovení závažnějšího charakteru  nebo za porušení opakované, zejména v oblasti výstavní, výcvikové či chovatelské, a to nejdéle na dobu dvou let.
 8. Zákaz chovu na chovném jedinci nebo chovných jedincích můžebýt uložen na dobu nejdéle jednoho roku a musí v něm být obsaženo označení chovného jedince nebo jedinců, kterých se zákaz   týká.
 9. O kárných opatřeních rozhoduje  kárná komise spolku. Kárná  komise spolku je při svém rozhodování nezávislá. K jednání kárná komise spolku přizve dotyčného člena, který se kárného provinění dopustil. O rozhodnutí vydá písemné rozhodnutí s odůvodněním a popisem skutku, kterého se dopustil. Rozhodnutí musí obsahovat poučení o opravném prostředku. Rozhodnutí podepisuje předseda kárné komise spolku. Rozhodnutí musí být vydáno nejpozději do dvou let ode dne, kdy se dotyčný člen provinění dopustil a musí být doručeno do vlastních rukou.
 10. Proti rozhodnutí můžebýt podáno odvolání k rukám předsedy kárné komise spolku,  a to do 15ti dnů ode dne doručení. Odvolání nemá odkladný účinek. Pokud kárná komise spolku sama odvolání nevyhoví (autoremedurou), rozhoduje o něm členská schůze spolku, a to s konečnou platností. Rozhodnutí se doručí dotyčnému členu do vlastních rukou a nabývá účinnosti doručením. O jeho náležitostech platí obdobně to, co je uvedeno v předchozím odstavci. Jeho vydání není časově omezeno.

  ČÁST PÁTÁ
HOSPODAŘENÍ SPOLKU

 

Článek 15
Základní ustanovení o hospodaření 

 1. Hospodaření spolku se řídí právními předpisy, účtování se provádí formou stanovenou příslušnými právními předpisy, především zákonem č. 536/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
 2. Veškerý movitý a nemovitý majetek  získaný spolkem je v jeho  vlastnictví a jeho správu zajišt'uje výbor spolku. Hospodářský  rok je totožný s rokem kalendářním. Na hospodaření dohliží KK, která předkládá  pravidelně  zprávu na členské schůzi spolku.  

Článek 16
Majetek spolku 

 1. Majetek spolku je tvořen zejména: 
  1. členskými příspěvky
  2. poplatky z konání chovatelských akcí (např. chovných svodů, svodu mladých, bonitací atd.)
  3. zisky z výstav
  4. výnosy z hospodářské činnosti spolku
  5. příspěvky, sponzorskými dary a odkazy
  6. úroky z běžného účtu
  7. movitostmi  a nemovitostmi  spolku

  2. Při zrušení spolku rozhodne o naložení s majetkem a finančními prostředky členská schůze.

 

  ČÁST ŠESTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 16
Závěrečná ustanovení

 

 1.  NenÍ-li stanoveno  ve stanovách  jinak, rozhoduje příslušný orgán spolku nadpoloviční většinou členů přítomných v  době usnášení.
 2. Zrušení spolku musí být schváleno na členské schůzinejméně 2/3 většinou všech přítomných členů a členská schůze musí být svolána nejméně šest týdnů před svým konáním s tím, že na pozvánce musí být výslovně uvedeno, že bude jednáno o zrušení spolku.
 3. Normy spolku musí být v souladu s předpisy  ČMKU a FCl.
 4. Ve věcech neupravených  těmito stanovami se právní postavení spolku řídí zákonem  č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
 5. Tyto stanovy byly projednány a přijaty usnesením členské schůze ze dne 05. září 2015 s tím, že nahrazují v plném rozsahu stanovy přijaté a platné ze dne 26.3.2009 pod č.j. VS/1-1/75 047/09-R.

 

 

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Spanish


Klubové akce 2018:

Klubové výstavy:
16.6.2018
Klubová výstava
se zadáváním titulu KV
Náměšť nad Oslavou

25.8.2018
Klubová výstava
Praha