Směrnice č. 3/2009 Kontrola vrhu

 


Směrnice č.3/2009
Kontrola vrhu v podmínkách Czech Deerhound  Clubu
(dále jen CDC)

 

I. Základní ustanovení

 1. V souladu se Zápisním řádem Czech Deerhound Clubu České republiky / dále jen CDC / článek lV. bod 3. a článek VIII, bod 8. vydává Klub Směrnici - Kontrola vrhu / dále jen KV / v podmínkách chovatelského klubu deerhoundů České republiky.
 2. Zodpovědnost  za plnění Směrnice má poradce chovu CDC a členové CDC. 

lI. Účel kontroly vrhu 

 1. V souladu se stanovami ČMKU, Řádem ochrany zvířat při chovu psů, Zápisním řádem ČMKU a CDC stanovuje CDC povinnou kontrolu vrhu při prvním vrhu v dané chovatelské stanici u začínajících chovatelů plemene deerhound. V ostatních případech podle uvážení výboru CDC z.s., na písemné vyžádání chovatelem nebo členem CDC. Věk štěňat při kontrole je minimálně 7 týdnů 
 2. U nečlenů CDC je povinná kontrola vrhu bez omezení počtu vrhů v dané chovatelské stanici. Věk štěňat při kontrole je minimálně 7 týdnů.
 3. CÍlem kontroly vrhu štěňat u chovatele (chovatel je majitel feny v době vrhu) je stav ubytování štěňat a matky, péče o štěňata, kondice a zdraví štěňat, velikost odpovídající věku, není-li porušován Řád ochrany zvířat při chovu psŮ, Zákon na ochranu zvířat proti týrání, zda se u chovatele nachází stejný počet štěňat, které uvedl do knihy odchovů, zda jsou štěňata řádně tetovaná / čipovaná, očkovaná a odčervená. Dále poradce zjišt'uje zda se u štěňat nevyskytují vrozené vady nebo vady vylučující z chovu.


III. Systém provádění kontrolv vrhu

 1. Kontrolu vrhu  provádí poradce chovu, určení členové CDC - kontroloři  vrhů pověření výborem CDC. Pověření kontrolorů má písemnou formu a je nepřenosné.
 2. Chovatelem vybraný kontrolor dá na vědomí chovateli termín, kdy provede kontrolu vrhu.

IV. Dokumentace o kontrole vrhu

 1. O kontrole vrhu je proveden zápis do formuláře " Protokol o kontrole vrhu" a jeho přílohy / dále jen protokol /.
 2. Protokol je platný pouze s podpisem  chovatele  a osoby provádějící kontrolu vrhu.
 3. Protokol je vyhotoven ve třech výtiscích, přičemž každý z výtisků má povahu originálu.
 4. Protokoly jsou řádně  uloženy u poradce chovu, kontrolora a chovatele. 

V. Platba za kontrolu vrhu

 1. Platba pro člena klubu je stanovena následovně: Jízdné je ve výši 6 CZK / km pro kontrolora vrhu.
 2. Nejsou přípustné žádné další platby pro členy CDC. 

VI. Ustanovení přechodná  a závěrečná 

 1. Jakékoliv změny a doplňky této Směrnice spadají do výlučné pravomoci členské schůze CDC a nabývají závaznosti dnem vydání.

 

Tuto Směrnici č.2/2009 projednala a schválila  členská schůze dne ..........................

 

 

 

 

 

 

 

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Spanish


Klubové akce 2018:

Klubové výstavy:
16.6.2018
Klubová výstava
se zadáváním titulu KV
Náměšť nad Oslavou

25.8.2018
Klubová výstava
Praha