POPLATKY

Členské příspěvky, klubové poplatky a platby 

1.1.1      I. Základní ustanovení

 1. V souladu se stanovami Czech Deerhound Club ( dále jen CDC ) vydává CDC Směrnici Členské příspěvky, klubové poplatky a způsob platby, korespondence.
 2. Realizací této Směrnice pověřuje členská schůze CDC výbor klubu.
 3. Zodpovědnost za plnění Směrnice má jednatel a hospodář Klubu. 

1.1.2      II. Členský příspěvek 

 1. Členský příspěvek je vybírán v souladu se stanovami CDC a členská schůze jej stanovila ve výši 500 CZK/ ročně za jednoho člena, člen ze zahraničí 35 EUR/ročně.
 2. Pokud je členem Klubu rodinný příslušník člena CDC činí členského příspěvek 300 CZK /ročně, rodinnému příslušníkovi nejsou zasílány klubové tiskopisy.
 3. Členský příspěvek je splatný k 28. únoru daného kalendářního roku.
 4. Uchazeč o členství v Klubu hradí členský příspěvek v plné výši s příplatkem 100 CZK jednorázově na korespondenci, členský průkaz a to od 1.1. do 30.6. daného kalendářního roku a dále od 1.12. do 31.12. daného kalendářního roku s tím, že vstupní poplatek uhrazený v měsíci prosinci daného kalendářního roku je platný pro celý následující kalendářní rok. V období od 1.7. do 30.11. daného kalendářního roku činí členský příspěvek 300 CZK/ jeden nový člen.

1.1.3      III. Klubové poplatky 

1.     Klubové poplatky jsou zejména :

 • Výstavní poplatky       
 • Bonitační poplatky
 • Poplatky za tiskoviny
 • Poplatky za krycí listy         
 • Poplatky za inzerci v klubových tiskovinách
 • Další nezbytně nutné poplatky

 

2.     Klubové poplatky se dělí pro členy CDC a pro nečleny CDC. Důvodem rozdělení poplatků pro členy a nečleny je platba členských příspěvků členů CDC. Tyto členské příspěvky jsou využívané pro rozvoj a propagaci plemene skotský jelení pes. Klub prostřednictvím členské základny řídí chov tohoto plemene v České republice.

3.     Klubové poplatky pro členy Klubu :

 

• Výstavní poplatek na klubové výstavy I. termín

dle propozic

• Výstavní poplatek na klubové výstavy II.termín

dle propozic

Poplatek za uchovnění

250-

Bonitační poplatek za mimořádné uchovnění formou bonitace

1 000,- + náklady s akcí spojené

• Poplatek za vystavení krycího listu

250,-

• Kniha odchovů

0,-

• Kniha krytí

0,-

Poplatky na speciální výstavu jsou stejné pro všechny zúčastněné. Poštovné a balné je stejné pro členy Klubu a nečleny Klubu. 

1.1.4      IV. Variabilní symboly 

Pro jednotlivé platby jsou stanoveny níže uvedené variabilní symboly : 

Členský příspěvek

001

Členský příspěvek – rodinný příslušník

011

Nový člen

002

Výstavní poplatek na klubovou výstavu I. termín

003

Výstavní poplatek na klubovou výstavu II.termín

004

Poplatek za uchovnění

005

Poplatek za mimořádné uchovnění formou bonitace

006

Poplatek za klubový zpravodaj - inzerce, ročenka

007

Poplatek za krycí list

008

Žádost o vydání krycích listů

009

Kniha odchovů

010

Kniha krytí

111

V případě že platbu provádí nečlen Klubu zařazuje plátce navíc před variabilní číslo číslici 1 a variabilní symbol je tak čtyřmístný.

V. Specifický symbol
Specifický symbol je členské číslo přidělené každému členu hospodářem CDC. 

1.1.5      VI. Písemná korespondence 

Veškerá písemná korespondence v rámci CDC je formou doporučených dopisů. Především se jedná o žádosti o krycí listy, stížnosti v rámci CDC.Pokud si adresáti nevyzvednou doporučený dopis CDC, považuje CDC doporučený dopis za doručený. Rovněž tak pokud doporučený dopis vyzvedne rodinný příslušník nebo osoba trvale žijící v domácnosti.V případě dobírky adresát hradí poštovné.Počet dnů na vyřešení vnitro klubové korespondence s ohledem na možnost zjišťování informací např. v zahraničí je stanoven 25 pracovních dnů.

VII. Elektronická korespondence
Elektronická komunikace v rámci CDC je prostřednictvím emailové adresy cdc@cdc-deerhound.cz 

1.1.6      VIII. Ustanovení přechodná a závěrečná 

Klubové poplatky v rámci kontroly vrhu pro členy a nečleny CDC řeší samostatná směrnice Kontrola vrhu v podmínkách Czech Deerhound Clubu.
Tuto Směrnici č.1/2009 projednala a schválila členská schůze dne 12.09.2009 Úpravu Směrnice schválila členská schůze 05.09.2015 v Chlumci nad Cidlinou
Klubové poplatky v tabulkovém přehledu (v Kč)

Číslo účtu Czech Deerhound Clubu 2901887998/2010
Název banky : Fio banka a.s.
Číslo účtu : 2901887998/2010
IBAN : CZ69 2010 0000 0029 0188 7998
SWIFT CODE : FIOBCZPPXXX

Majitel účtu : CZECH DEERHOUND CLUB, Ot. Březiny 682, Náměšť nad Oslavou

 

 

 

 

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Spanish


Klubové akce 2018:

Klubové výstavy:
16.6.2018
Klubová výstava
se zadáváním titulu KV
Náměšť nad Oslavou

25.8.2018
Klubová výstava
Praha